top-sider.jpg


 

top-sider.jpg

Til forsiden

Login til Mit Difko

Nyheder Nyheder Deler Sitemap Sitemap Deler Kontakt Kontakt Deler Job Job Deler In English
Søg
Søg

Om Difko Invest A/S
Projekter i udbud
Investering i skibe
Hvorfor investere i skibe?
Generelt om skibstyper
Ordforklaring
Flådeliste
Selskabstyper
Gebyrpolitik
Selskabs- og referenceliste

Tilmeld nyhedsmail

Investering - SkibeSolVindmøllerEjendommeSkibe
Ring til os
Send os en mail
Bestil et møde
DifkoSkibeHvorfor investere i skibe?print venlig side

Hvorfor investere i skibe?

1. Hvorfor investere i skibe?
Investering i skibe kan tilfredsstille de fleste investorers både kort- og langsigtede investeringsbehov, som en del af almindelig formuepleje. Skibe er et investeringsaktiv for sig i sammenligning med eksempelvis ejendomme, obligationer og aktier. Et skib er et driftsaktiv, hvis værdi forringes som følge af dets anvendelse, og derfor er det afgørende, at skibet er i stand til at indtjene tilstrækkelig likviditet til dækning af såvel renter og afdrag som driftsudgifter og ikke mindst herefter give afkast til investorerne.

Difko lægger vægt på at købe skibe til en så attraktiv pris som muligt og på markedsmæssige vilkår, således at vores investorer har et godt udgangspunkt for at realisere de budgetterede resultater. Ved investeringsanalysen lægger Difko hovedvægten på, at det er rederidriften, der er i fokus for at sikre en sund investering.
 
2. Hvad er et skibsprojekt?
Det er, som navnet antyder, et investeringsprojekt, hvor der investeres i et eller flere skibe med henblik på at opnå en attraktiv rederidrift med et højt afkast af den investerede kapital.

Skibsprojektet kan sælges til maksimalt 10 personer (fysiske eller juridiske) deltagere som investorer i skibet gennem et kommanditselskab. For at begrænse den enkelte investors hæftelse og risiko, samt for at opnå den optimale skattemæssige situation, købes skibet gennem en kommanditselskabskonstruktion, som ejes fuldt ud af de op til 10 investorer. Investorerne kan her selv vælge hvilken beskatningsform (person/virksomhedsskat, selskabsskat eller tonnageskat), der er mest hensigtsmæssig for den enkelte.

Skibsprojektet kan også sælges til mere end 10 personer (juridiske), der gennem et selskab (ApS eller A/S) foretager investeringen i skibet gennem et kommanditselskab. Fordelen ved at mere end 10 personer går sammen er, at større og dyrere investeringer kan løftes sammen. Selskabsinvestorerne kan selv vælge om beskatningsformen skal være selskabsskat eller tonnageskat. Difko kan være behjælpelig med stiftelse og administration af selskaber til brug for investeringen, således at investeringen bliver let tilgængelig også for personer, der ikke i forvejen ejer et selskab.
 
3. Hvad er mine fordele?
Fordelen ved at deltage i et skibsprojekt er, at du kan være med til at investere i langt større projekter, end hvis du investerede alene. Det kan sikre dig adgang til rigtig gode skibe, som ellers ville ligge uden for de fleste enkeltinvestorers økonomiske formåen.

I kommanditselskabet er den personlige hæftelse og risiko begrænset til anpartens pålydende værdi, samtidig med at kommanditselskabet gennem Difko er professionelt administreret. Endelig har du i fællesskab med projektets øvrige investorer den fulde kontrol over kommanditselskabet gennem den investorvalgte bestyrelse og på generalforsamlingen.

4. Hvor ligger risikoen?
Fælles for alle investeringer er et ønske om størst muligt afkast til lavest mulig risiko. Spørgsmålet for investor er således, hvorvidt der er et fornuftigt forhold mellem risici og afkastpotentiale. Hvis den budgetterede hyreindtjening for skibet bliver lavere, eller der opstår uventede driftsproblemer eksempelvis ved maskinskade, eller der sker en rentestigning på projektets finansiering, vil det naturligvis påvirke det budgetterede afkast i negativ retning. Her kommer Difkos mangeårige erfaring vores investorer til gode, idet vi allerede i sammensætningen af projekterne har begrænset disse risici mest muligt ved en forsigtig men realistisk budgettering og ved afdækning af valuta- og renterisici samt ved gode forsikringsdækninger, så der i projekterne er en god balance mellem afkastpotentialet og risikoen.
 

5. Hvordan skaber Difko tryghed?
Difko lægger vægt på at investere i gode og velholdte skibe fra skibsværfter med et godt omdømme, og med tilfredsstillende vilkår for udlejning, samt ellers at drive skibene på markedsmæssige vilkår. Det er parametre, som medvirker til at minimere investeringens risikoprofil.

Flertallet af Difkos (Dansk Investeringsfonds) bestyrelsesmedlemmer er aktive investorer. Dette investordemokrati anser vi for at være en af Difkos styrker, idet Difko er ledet og kontrolleret af sine egne investorer. Difko har i mere end 34 år arbejdet med projektudbud, formidling af investeringskapital og selskabsadministration og har i den periode udbudt mere end 160 projekter, hvilket er din garant for en seriøs og erfaren partner gennem hele din investerings løbetid.
 
6. Hvad skal jeg betale, og hvor meget hæfter jeg for?
Investorernes hæftelse og risiko er begrænset til den pålydende værdi af de anparter, der ejes i projektet. Den maksimale hæftelse/risiko udgør typisk kun 50-70% af projektprisen. I forbindelse med erhvervelse af anparter i kommanditselskabet indbetales 20-40% af projektprisen, der etableres som egenkapital i kommanditselskabet. Typisk vil der kun skulle indskydes et engangsindskud i kommanditselskabet, mens overskudslikviditeten i selskabet udbetales løbende til investorerne, i overensstemmelse med de budgetter og efter investorernes beslutning på generalforsamlingen.
 
7. Hvorfor skal jeg kreditgodkendes?
Når det drejer sig om et skibsprojekt med en rederirisiko, er det vigtigt for den samlede investorgruppe, at hver investor har en fornuftig økonomisk soliditet. Det giver sikkerhed for, at alle beslutninger vedrørende projektet træffes ud fra fornuftige overvejelser om at skaffe fordele på kort sigt, men med hovedfokus på at opnå det bedst mulige afkast på lang sigt. Kreditvurderingen underbygger således sikkerheden i projektet for den enkelte investor og er med til at sikre investorerne attraktive finansieringsvilkår i projektets bank.

8. Hvad er tidshorisonten?
Som udgangspunkt anbefaler vi en tidshorisont på mindst 5-10 år, da en langsigtet tidshorisont erfaringsmæssigt er mest udbytterig ved investering i skibe. Difko lægger ved udbudet af projektet et 5-års budget for investeringen. Som investor i et af Difkos skibsprojekter bestemmer du imidlertid selv, i samråd med de øvrige investorer, om skibet skal realiseres på et tidligere eller senere tidspunkt. Derfor kan du og dine medinvestorer altid sælge på det af jer skønnede mest fordelagtige tidspunkt. Difko vil i samråd med professionelle shippingaktører naturligvis stå til rådighed med løbende rådgivning.
 
9. Kan jeg forlade projektet undervejs?
Du har mulighed for at sælge din ejerandel undervejs, hvis du af den ene eller anden grund har behov for det. Det skal dog her bemærkes, at anparterne ikke er frit omsættelige, da det forudsættes, at erhververen kan kreditgodkendes. Hvis du måtte ønske det, hjælper Difko gerne med formidling af handel med anparter og aktier gennem Difko Fondsmæglerselskab A/S. Difko garanterer endvidere investorerne en særlig exitmulighed senest efter projektets 10. år.

10. Hvem administrerer projektet?
Udgangspunktet er, at Difko står for selve selskabsadministrationen. Aftalen er opsigelig, og som investor er du således selv med til at bestemme, hvem der skal administrere dit projekt, og du og dine medinvestorer kan eksempelvis vælge selv at administrere projektet.

Udover selskabsadministrationen er der også tilknyttet professionelle shippingaktører til administrationen af skibets kommercielle og tekniske drift samt til at varetage skibets interesser. Difko koordinerer kontakten mellem de forskellige managers, der varetager skibets og investorernes interesser.


 

Difko A/S • Sønderlandsgade 44 • DK-7500 Holstebro • Tlf.: +45 70 11 75 00 • difko@difko.dk