top-sider.jpg


 

top-sider.jpg

Til forsiden

icon-mitdifko.jpg

Nyheder Nyheder Deler Sitemap Sitemap Deler Kontakt Kontakt Deler Job Job Deler In English
Søg
Søg

Om Difko Invest A/S
Projekter i udbud
Investering i vindmøller
Hvorfor investere i vindmøller?
Skræddersyede vindmølleprojekter
Spred din risiko
Selskabstyper
Gebyrpolitik
Selskabs- og referenceliste
Hvad er Direkte Investeringer?

Tilmeld nyhedsmail

Topbillede1.jpgSolVindmøllerEjendommeSkibe
Ring til os
Send os en mail
Bestil et møde
DifkoVindmøllerHvorfor investere i vindmøller?print venlig side

Hvorfor investere i vindmøller?

1. Hvorfor investere i vindmøller?
Fælles for alle investeringer er et ønske om størst muligt afkast med lavest mulig risiko. Dertil kommer en række andre specifikke præferencer hos den enkelte investor, f.eks. tidshorisont, skatteforhold mv.

Investering i vindmøller er et anderledes produkt i forhold til f.eks. ejen-domsinvesteringer. En vindmølle er et driftsaktiv, hvis værdi forringes som følge af udnyttelse. Derfor er det afgørende, at vindmøllen er i stand til at generere tilstrækkelig indtjening til dækning af såvel værdiforringelse, renter og afdrag, løbende drift og ikke mindst afkast.

Investering i vindmøller gennem Difko vil være kendetegnet ved høj sikkerhed – der indgås så vidt muligt langvarige og omfattende serviceaftaler med mølleproducenten omkring service og vedligeholdelse af møllerne. Herudover modtager alle vore vindmølleprojekter fastlagte afregningspriser i hele projektets løbetid.

En vindmølle kan afskrives med op til 25% af den afskrivningsberettigede saldoværdi og skattemæssigt underskud kan modregnes i anden skattepligtig indkomst. Investering i vindmøller er derfor ideelt for investorer med variable indkomster, da afskrivningssatsen er valgfri for hver enkelt investor.
 
2. Hvad er et 10-mandsprojekt?
Det er, som navnet antyder, et investeringsprojekt, hvor maksimalt 10 privatpersoner (eller selskaber) deltager som investorer i eksempelvis en vindmøller eller en ejendom. For at begrænse den enkelte investors hæftelse samt for at opnå den optimale skattemæssige situation, købes aktivet gennem en kommanditselskabskonstruktion (10-mands-K/S), som ejes 100% af de op til 10 investorer. Deltagerantallet i et sådan projekt er gennem lovgivningen (»Anpartsindgrebet«, 1989) begrænset til maksimalt 10 investorer.
 
3. Hvad er mine fordele?
Fordelen ved at deltage i et 10-mandsprojekt er, at du kan være med til at investere i langt større projekter, end hvis du investerede alene. Det kan sikre dig adgang til rigtig gode investeringsmuligheder, som ellers ville ligge uden for de fleste enkeltinvestorers økonomiske formåen. Muligheden for medejerskab af en større ejendom eller vindmølle giver en større risikospredning og nedsætter derved investeringens risikoprofil. Endelig opnår du som personlig investor i et 10-mandsprojekt gunstige fradragsmuligheder direkte i din personlige indkomst (topskatten).
 
4. Hvor ligger risikoen?
Intet nyt under solen her - hvor der er mulighed for et afkast, er der også knyttet en risiko – spørgsmålet som investor er således, hvorvidt der er et fornuftigt forhold mellem risici og afkastpotentiale. Hvis den budgetterede vindproduktion ikke indtræffer eller udgiftsniveauet er budgetteret for lavt vil det naturligvis påvirke det budgetterede afkast i negativ retning. Her kommer Difkos mangeårige erfaring vore investorer til gode, idet vi allerede i sammensætningen af projekterne har forsøgt at begrænse disse risici mest muligt, så der i projekterne er en god balance mellem afkast-potentialet og risikoen.
 
5. Hvordan skaber Difko tryghed?
Difko investerer udelukkende i vindmølleprojekter med en attraktiv gunstig vindplacering og med et udgiftsniveau til f.eks. jordleje, teknisk ledelse mv. som ikke overstiger et på forhånd fastlagt benchmark og til en købesum og finansiering, som skaber positiv likviditet gennem hele investeringens løbetid. Det er alle parametre, som medvirker til at minimere investeringens risikoprofil. Flertallet af Difkos (Dansk Investeringsfonds) bestyrelsesmedlemmer er aktive investorer. Dette investordemokrati anser vi for at være en af Difkos allerstørste styrker, i det Difko er kontrolleret af sine egne investorer. Difko har i mere end 34 år arbejdet med projektudbud, formidling af investeringskapital og selskabsadministration og har i den periode udbudt mere end 100 projekter, hvilket er din garant for en seriøs partner gennem hele din investerings løbetid.
 
6. Hvad skal jeg betale, og hvor meget hæfter jeg for?
Projekterne er fuldt lånefinansieret og budgetteret til, ved indbetaling af investorernes budgetterede nettoskattebesparelser hvert år (tegningsåret dog undtaget), at have positiv likviditet gennem hele projektets løbetid, hvilket for investorerne betyder, at såfremt der ikke sker afvigelser i projektets budgetforudsætninger i negativ retning, vil investorerne i teg-ningsåret opnå en positiv nettolikviditet (afhængig af projektets størrelse) og deltagelsen vil herefter være likviditetsneutral, indtil ejendommen afhændes og investeringens fulde afkast realiseres, forstået sådan, at investorerne hvert år kun skal indbetale den budgetterede nettoskatte-besparelse.

Investorernes hæftelse er begrænset til den pålydende værdi af de anparter de ejer i projektet. Som tommelfingerregel udgør investors hæftelse ved en ejerandel på en tiendedel af projektet samlet ca. 5% af projektsummen. Investorernes hæftelse nedskrives dog løbende over projektets løbetid i takt med indbetaling af skattebesparelserne.
 
7. Hvorfor skal jeg kreditgodkendes?
Når det drejer sig om et 10-mandsprojekt, er det vigtigt, at alle 10 investorer har en sund økonomi. Det giver sikkerhed for, at alle beslutninger vedrørende projektet træffes ud fra fornuftige overvejelser om at skaffe fordele på kort sigt, men med hovedfokus på at opnå det bedst mulige afkast på lang sigt. Kreditvurderingen underbygger således sikkerheden i projektet for den enkelte investor.

8. Hvad er tidshorisonten?
Difkos vindmølleprojekter har som udgangspunkt en forventet tidshorisont på 20 år – da en vindmølles designmæssige levetid er på 20 år og specielt da især Tyskland giver en fast el-afregningspris i 20 år. Som investor bestemmer du imidlertid selv, i samråd med de øvrige investorer, om aktivet skal realiseres på et tidligere tidspunkt. Derfor kan du og dine medinvestorer altid sælge på det af jer skønnede mest fordelagtige tidspunkt.
 
9. Kan jeg forlade projektet undervejs?
Du er ikke bundet på hænder og fødder som investor i et af Difkos 10-mandsprojekter. Du har mulighed for at sælge din ejerandel undervejs, hvis du af den ene eller anden grund har behov for det (det skal dog her bemærkes, at anparterne ikke er frit omsættelige, da det forudsættes, at erhververen kan kreditgodkendes). Difko hjælper gerne med formidling af handel med anparter og aktier gennem Difko Fondsmæglerselskab A/S, hvis du måtte ønske det.
 
10. Hvem administrerer projektet?
Udgangspunktet er, at Difko står for hele administrationen. Aftalen er opsigelig, og som investor er du således selv med til at bestemme, hvem der skal administrere dit projekt, og du og dine medinvestorer kan eksempelvis vælge selv at administrere projektet.

Der søges i Difkos vindmølleprojekter altid bindende forhåndsbesked for konstruktionens holdbarhed hos Ligningsrådet.Difko A/S - Teknisk ledelse

 

Difko A/S • Sønderlandsgade 44 • DK-7500 Holstebro • Tlf.: +45 70 11 75 00 • difko@difko.dk