Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

Mandag - Torsdag: 08.00 - 16.00 - Fredag: 08.00 - 15.00

Billede:
Navn:

A/S Difko Skov Invest V

Kort Text:
Kan det lade sig gøre, at tjene penge, mens du kompenserer for din CO2 udledning? A/S Difko Skov Invest V er en attraktiv investeringsmulighed med lav risiko og 4,5 til 6,0% i intern rente (IRR). Derudover får du muligvis investorfradrag, når du investerer frie midler og du gør noget for klimaet.
Beskrivelse:

Leder du efter en klimavenlig, attraktiv investeringsmulighed?

A/S Difko Skov Invest V er en attraktiv investeringsmulighed med lav risiko og 4,5-6,0% i intern rente (IRR). 

Her er tale om en investering i skov fordelt på jordstykker i Baltikum. I forbindelse med køb af skov og jordstykker forventes at optage en samlet belåning på ca. 33% af den samlede projektsum. Det er usikkert hvorvidt der kan opnås tilfredsstillende lånevilkår grundet de aktuelle rentestigninger, hvorfor det ikke er garanteret, at der foretages en gearing af projektet. Investering i skov er med til at sikre dig mod inflation, negative renter og markedsudsving, og herigennem forbedre afkast/risiko forholdet i din investeringsportefølje.

Investorerne indskyder penge, inden skovene er købt. 

Udbudsperioden løber fra 16. november 2022 til og med den 30. september 2023. Der bliver løbende lavet kapitalforhøjelser og indkøbt skov. Skoven overgår til dig og de andre investorerne senest den 30. september 2023.

Du kan investere beløb fra 10.000 kr. Frie midler samt pensions- og selskabsmidler kan anvendes. 


Hvordan kan du få 59% Investorfradrag?

Når du investerer frie midler i skovprojektet, får du et investorfradrag. Du kan få maks 60.000 kr i fradrag, som opnås ved et investeringsbeløb af 400.000 kr. 

Fradraget beregnes sådan:

400.000 x 0,59 x 0,257 = 60.652 kr.

"Beløbet, som kan fradrages, beregnes som anskaffelsessummen for aktierne ganget med 0,59. Beløbet fradrages som et ligningsmæssigt fradrag, som i en gennemsnitskommune har en skatteværdi på 25,7 pct., og fradragsværdien af investorfradraget er dermed ca. 15 pct. i en gennemsnitskommune (25,7 pct. x 0,59). Ved en investering på 400.000 kr. i et målselskab er skatteværdien af investorfradraget ca. 60.000 kr., og investors udgift efter skat er dermed 340.000 kr."


PwC har foretaget en skattemæssig vurdering af, om selskabet giver ret til investorfradrag. PwC vurderer at kriterierne er opfyldt for at opnå investorfradrag.

Praksis på området er dog meget begrænset, og derfor har PwC anbefalet, at der indhentes bindende svar fra Skattestyrelsen på, at betingelserne for Investorfradrag er opfyldt. Difko har fulgt anbefalingen og der er indsendt materiale i februar 2023 til indhentning af bindende svar fra Skattestyrelsen.


Investor opfordres til at søge individuel rådgivning om investeringens betydning for egne skatteforhold mv. hos f.eks. en revisor eller en advokat.


Se Central Information (KID for PRIIP) på projektet her.

Vimeo embed:

Information og fakta

Information og fakta:

Skovinvestering
Skovinvestering er karakteriseret ved en begrænset risiko med god mulighed for et fornuftigt afkast, samt et indbygget værn mod inflation. Det unikke i en skovinvestering er den gennemsnitlige årlige biologiske vækst på ca. 3 %, da træerne vokser over tid, uafhængigt af den økonomiske udvikling i samfundet. Hertil kommer, at du selv kan vælge, hvornår træet sælges, hvilket giver selskabet gode muligheder for at optimere afkastet.


Når du investerer i skov gør du samtidig noget for klimaet
Projektet er en attraktiv og grøn investering i baltiske skove, hvori vi arbejder ud fra gældende regler nationalt og internationalt. Vores skovarealer er alle PEFC- eller FSC-certificerede, hvilket blåstempler den bæredygtige skovdrift og opretholdelse af skovens biodiversitet. Når du investerer i skov er du også med til at formindske CO2 i atmosfæren, da træerne optager og binder CO2.

En gennemsnitsdansker udleder 6-10 tons CO2 om året. 1-1,5 ha skov er nok for at binde denne mængde af CO2. Hvis man investerer 50.000 kr. svarer det til ca. 1-2 ha skov. Det vil sige, at skoven binder mere end den mængde CO2 en gennemsnitsdansker udleder. 


Dit aktiv er i gode hænder
Difko er en dansk investeringsvirksomhed som siden 1976 har udbudt og administreret mere end 190 investeringsprojekter til gavn for samfundet og investorerne. Difko har således en stor erfaring med administration af klimavenlige projekter i ind- og udland. Vores administration sikrer dig, at du som investor, ikke selv skal bekymre dig om skat, selvangivelser, depotoplysninger og lovkrav.

Vores samarbejdspartner, HedeDanmark/HD Forest, der er den største private aktør i de baltiske lande, sikrer en bæredygtig og forstlig forsvarlig skovdrift af dit aktiv.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål:

Hjælper skovinvestering med at opnå verdensmålene?

Svar:

Når du investerer i skov, hjælper du faktisk med at opnå to verdensmål:


  • 7- Bæredygtig energi: Affaldstræ fra skovdrift kan erstatte andre energikilder og bruges til opvarmning. 
  • 15 - Livet på land: De skove, du køber, er naturlige skove. Der findes mange forskellige planter og dyrearter i sådan en skov.


Spørgsmål:

Hvor kan jeg læse mere om investorfradraget?

Svar:

Her er et link til Retsinformation.


§ 7. Investorfradraget opgøres på grundlag af den skattepligtiges anskaffelsessum efter aktieavancebeskatningsloven for aktier som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, og andele som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2. Fradraget udgør 59 pct. af anskaffelsessummen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved direkte erhvervelse af aktier som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, kan fradraget højst beregnes på grundlag af en anskaffelsessum på 400.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og 800.000 kr. i 2023 og senere indkomstår. Ved indirekte erhvervelse af aktier ved erhvervelse af andele i investorfradragsfonde som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2, kan fradraget højst beregnes på grundlag af en anskaffelsessum på 125.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og 250.000 kr. i 2023 og senere indkomstår.

Beløbet på 800.000 og 250.000 kr. er dog reduceret til hhv. 400.000 og 125.000 kr., som en del af finansieringen af Arne-pensionen.


Spørgsmål:

Hvordan tjener man penge på skov?

Svar:
Træ er en efterspurgt ressource. Man tjener penge med skovinvestering, fordi modne træer bliver brugt til produktion af tømmer. Tømmer bliver videreforarbejdet til f.eks. møbelindustrien.
Spørgsmål:

Må man tage på jagt i skoven?

Svar:
De skovarealer Difko udbyder egner sig ikke til jagt. Vores skov er fordelt i Baltikum, fordi vi gerne vil opnå et meget sikkert investeringsprojekt. Der findes selvfølgelig gode jagtarealer i Baltikum og det er muligt at kombinere en jagttur med en fremvisning af vores investeringsskov. Kontakt os for mere info omkring skovinvestering og jagt.
Nøgletal
Investeringsmål:
Max. 8 mio. EUR
Projektsum
Aktieafkast:

4,5-6,0%

Aktieafkast
Udbytte:

Mulighed for udlodning eller geninvestering

Udbytte
Aktiekapital:
Max. 8 mio. EUR
Egenkapital
Min. tegningsbeløb:
10.000 kr.
Min. tegningsbeløb
Investér nu
Kontakt os
Fakta
Fakta:
  • Mindste tegningsbeløb er 10.000 kr.
  • Pensionsmidler kan anvendes
  • Egner sig IKKE til virksomhedsskattemidler (VSO-midler)
  • Klimavenlig investering
  • Forventet intern rente (IRR) 4,5-6,0%
  • Afkast før skat på 4,5-6,0% p.a. uden gearing, baseret på at skoven sælges efter 15 år
  • 59 % investorfradrag
Investeringsøkonomi
Investering økonomi:
Hvad kigger du efter?
Navn:
Titel:
Controller
Direkte tlf.:
Tlf. 96 10 53 88
Kort beskrivelse til poup:
Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale her

Nyhedsbrev og investeringsprojekter

Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale på investeringsprojekter Klik her